Currículum de 4t d’ESO

 

Matèria

4t

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Llengua estrangera

3

Matemàtiques

4

Ciències socials, geografia  i història

3

Educació eticocívica

1

Educació física

2

Projecte de recerca

0

Religió / Alternativa Rel.

1

Tutoria

1

Matèries optatives específiques

9

(Projecte de recerca)

(1)

Total setmanal

30

 

Optatives

L’alumnat de 4t d’ESO ha de fer, dins del seu currículum, 3 de les següents optatives:

 

Matèria

h/set.

Francès 2a llengua

3

Llatí

3

Visual i Plàstica

3

Física i Química

3

Biologia i Geologia

3

Tecnologia

3

Informàtica

3

 

 Itineraris

 Els alumnes que triïn el Bloc 1 pertanyen al 4t d’ESO A, un grup de 4t amb un currículum adaptat i orientat a la preparació  per a futurs estudis de cicles formatius de grau mig (CFGM). Aquests alumnes fan les següents optatives:

 

  Bloc 1: Cicles formatius

Tecnologia

Informàtica

Visual i plàstica

 

La resta dels alumnes de 4t d’ESO han de triar una matèria optativa de cadascuna de les següents franges:

 

Franja 1

Franja 2

Franja 3

Física i Química

Informàtica

Física i Química

Biologia i Geologia

Tecnologia

Biologia i Geologia

Francès

Visual i plàstica

Llatí

Informàtica

Tecnologia

Projecte Eukairia

Es tracta d’un projecte singular en el que els alumnes fan 2 dies (12 hores) d’estada en una Empresa i 3 dies de classes a l’Institut. Per a la realització d’aquest Projecte hi ha d’haver un acord amb les famílies i es signa un conveni entre la família, l’Institut i l’Empresa i l’IMPEM.

Aquests alumnes distribueixen el currículum de la següent manera:

 

MATÈRIES DEL CURRÍCULUM COMÚ

ÀMBITS

MATÈRIES

HORES SETMANALS

Lingüístic i social

Llengua catalana literatura (Grup adaptat)

4

Llengua castellana i literatura (Grup adaptat)

4

Llengua anglesa (Grup adaptat)

3

Científic i tecnològic

Matemàtiques (Grup adaptat)

4

Matèries no incloses en els àmbits

Projecte de recerca (Grup ordinari)

1

Educació Física (Grup ordinari)

2

Tutoria (Grup adaptat)

1

Activitats formatives fora del centre

12

TOTAL HORES CURRICULARS

31 (30)

Registre