Currículum de Batxillerat

Matèries Comuns

1r

2n

Llengua catalana i literatura

2

2

Llengua castellana i literatura

2

2

Llengua estrangera

2+1B

3

Educació física

2

0

Filosofia i ciutadania

2

0

Ciències per al món contemporani

2

0

Història de la filosofia

0

3

Història

0

3

Tutoria

1

1

Treball de recerca

0

0

Matèries Modalitat Ciències

1r

2n

Biologia

4

4

Ciències de la terra

4

4

Dibuix tècnic

4

0

Física

4

4

Matemàtiques

4

4

Química

4

4

Tecnologia industrial

4

0

Matèries Modalitat Humanitats i Ciències Socials

1r

2n

Economia

4

0

Economia de l'empresa

4

4

Geografia

0

4

Grec

4

4

Història de l'art

0

4

Història del món contemporani

4

0

Llatí

4

4

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

4

4

Literatura catalana

0

4

Literatura castellana

0

4

Matèries Optatives

1r

2n

Psicologia i sociologia

4

0

Informàtica

0

4

Total setmanal

30

30

Registre