Segons estableix la normativa vigent, la tasca pedagògica d'un centre de secundària ha de respondre a les directives establertes pels òrgans de gestió, que han de quedar reflectides en un conjunt de documents que marquen els objectius, normes i procediments de funcionament. Aquests documents bàsics són:

 

Programació general anual (PGA)

Aquest document conté informació sobre tots els aspectes organitzatius del centre per al curs actual: organització interna, professorat, plans de formació del professorat, calendari de tot el curs, activitats, sortides...

 

Normes de funcionament de centre (NOFC)

Aquest document estableix les normes bàsiques d'actuació i convivència per a tots els col·lectius que integren el centre: professorat, alumnes i personal d'administració i serveis.

 

Pla d'emergència

Aquest document estableix els procediments que s'han de seguir als simulacres d'evacuació o confinament que s'han de fer per llei cada curs acadèmic en prevenció de situacions d'emergència.

 

Carta de compromís

Aquest document és un acord signat per la direcció del Centre i pel pare, mare o representant legal de cada alumna o alumne. En la carta, les parts signants es comprometen a complir una sèrie de requeriments per tal d'assolir un ensenyament de qualitat.

 

Dossiers informatius

Documents que el centre proporciona a les famílies al començament de curs amb informació exhaustiva sobre l'estructura i funcionament de  l'institut.

  • Descàrrega del document:  dossier ESO, dossier Batxillerat

 

 

Registre